منابع مالی

  • اموال منقول و غیر منقول فراهم شده از سوی موسسان و شورای عالی سیاست گذاری بنیاد
  • هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی، خارجی، دولتی و غیر دولتی
  • وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه بنیاد و این آیین نامه
  • حق عضویت در بنیاد و سازمان های تابعه

بخشی از این مبالغ صرف بسته های حمایتی و بخشی دیگر صرف انجام فعالیت ها و اقدامات بنیاد گفتگو و دوستی ملل می گردد.

کمک های مردمی

شماره حساب شبا : IR450610000000400818610145 بنام موسسه بنیاد گفتگو و دوستی ملل