شرایط عضویت

 • حداقل سن قانونی 18 سال
 • حسن شهرت و التزام به شئونات اخلاقی و عدم سوء پیشینه موثر کیفری
 • حسب تشخیص شورای عالی سیاست گذاری و دبیرخانه هیات مرکزی اعضا
 • برخورداری از تحصیلات دانشگاهی
 • اعتقاد و التزام به مرامنامه ، اساسنامه ، آیین نامه های داخلی ، اهداف و موضوع فعالیت بنیاد
 • پرداخت حق عضویت سالانه مصوب دفتر مرکزی بنیاد
 • تکمیل کلیه فرم های عضویت و ارسال مدارک حسب قوانین داخلی بنیاد گفتگو و دوستی ملل

تبصره یک : پرداخت حق عضویت و تکمیل فرم ها به منزله عضویت در بنیاد نبوده و بنیاد پس از بررسی مدارک و تایید و احراز صلاحیت متقاضیان کارت عضویت صادر مینماید.
تبصره دو: اشخاصی که شرایط اختصاصی فوق را ندارند میتوانند با تکمیل مدارک و پرداخت حق عضویت و با صلاحدید دفتر مرکزی به عنوان اعضای غیر رسمی و هوادار بنیاد فعالیت نمایند.
تبصره سه: کلیه اعضا موظف میباشند، پیش از عضویت و پرداخت حق عضویت یا ارسال کمک های مردمی، کلیه قوانین و ضوابط بنیاد را مطالعه نمایند. پرداخت حق عضویت به معنای پذیرش کلیه قوانین بنیاد گفتگو و دوستی ملل میباشد. مبالغ حق عضویت دریافتی و کمک های مردمی ، تحت هیچ شرایطی عودت داده نمیشوند.


انواع عضویت

 • عضو هوادار: عضوی است که طرفدار صلح و دوستی میباشد اما دارای عضویت بنیاد نمیباشد.
 • عضو افتخاری: عضوی است که بدون پرداخت حق عضویت بنابر تصمیم هیات مدیره یا مدیر عامل ، عضو بنیاد میگردد.
 • عضو عادی: عضوی است که فقط حق عضویت سالانه جهت عضویت در بنیاد پرداخت مینماید.
 • عضو فعال: عضوی است که علاوه بر پرداخت حق عضویت فعالیت داوطلبانه در بنیاد دارد.
 • عضو تشکیلاتی: اعضای فعال بنیاد که به استخدام بنیاد در می آیند.